Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Gradačac putem Općinskog pravobranilaštva, broj U-13/2018 od 05.10.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj 08/2-31-2292-11/16 od 18.01.2017. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 167. sjednici, održanoj 20.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj 08/2-31-2292-ll/16od 18.01.2017.godine, i to na parceli:

- k.č. br. 1031 (stari broj k.č. 530/1 i 530/2) zv. "Jaževice", u naravi oranica-njiva III klase u površini od 5426 m² k.o. Hrgovi D., suposjednika Dermutz (Ilije) Mira rod. Petrović sa dijelom 1/5, Petrović (Ilije) Niko zv. Nikola sa dijelom 1/5, Petrović (Ilije) Tomislav sa dijelom 1/5, Petrović (Stjepana) Dragica rod. Sečak sa dijelom 2/5, k.č. br. 530/1 upisana u el. zk. ul. br. 348 kao suvlasništvo Petrović Dragice sa dijelom 2/5, Petrović (Ilije) Mira sa dijelom 1/5, Petrović {IHje) Nikola sa dijelom 1/5, Petrović (Ilije) Tomislav sa dijelom 1/5 i k.č. br. 530/2 upisana u el. zk. ul. br. 248 k.o. SP Hrgovi D. kao suvlasništvo Lovrić (Jakova) Filip sa dijelom 1/2 i Lovrić (Jakova) Marko sa dijelom 1/2, a stvarno vlasništvo Dermutz (Ilije) Mira rod. Petrović sa dijelom 1/5, Petrović (Ilije) Niko zv. Nikola sa dijelom 1/5, Petrović (Ilije) Tomislav sa dijelom 1/5, Petrović (Stjepana) Dragica rod. Sečak sa dijelom 2/5, na kojoj parceli se vodovodne cijevi postavljaju u pravcu istoka prema zapadu, južnim dijelom parcele. Cjevovod zatim presijeca granicu parcele sa susjednom k.č. br. 1030 na cca 15 m, mjereći iz pravca juga, te na zapadnoj strani presijeca susjednu granicu sa parcelom k.č. br. 1300 k.o. Hrgovi D., mjereći iz pravca juga prema zapadu na cca 20 m. Dužina trase cjevovoda kroz parcelu iznosi 27 m, širina pružanja trase je 0,8-1,0 m, te površina trasom zauzetog zemljišta iznosi oko 27 m . Cjevovod se postavlja na dubini od cca 1,5-2 m, a sve navedeno u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije kojom je ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe općine Gradačac, radi postavljanja i održavanja potisnog cjevovoda u svrhu izgradnje sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta Domažić.

2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradaćac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine.

3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1070-2/2018

20. decembra/prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.