Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Gradačac, putem Općinskog pravobranilaštva, broj U-13/2018 od 05.10.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj 08/2-31-2292-10/16 od 18.01.2017. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 167. sjednici, održanoj 20.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj 08/2-31-2292-10/16 od 18.01.2017. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 1227 (stari broj k.č. 529) zv. "Parokovača", u naravi oranica-njiva IV klase u površini od 11749 m2 k.o. Hrgovi D., posjednika Antunović (Joze) Jozo sa dijelom 1/1, upisana u el. zk. ul. br. 358 k.o. SP Hrgovi D. kao suvlasništvo Antunović (Joze) Jozo sa dijelom 1/4, Antunović (Joze) Ana sa dijelom 1/4, Antunović Janja sa dijelom 1/8 i dr., a stvarno vlasništvo Antunović (Joze) Marjan iz Hrgova D. i Marjanović (Joze) Kata rod. Antunović iz Hrgova D., na kojoj parceli se vodovodne cijevi postavljaju u pravcu istoka prema zapadu, sjevernim dijelom parcele. Cjevovod presijeca granicu parcele sa susjednom k.č. br. 1230 na cca 39 m, mjereći iz pravca sjevera, te na zapadnoj strani presijeca susjednu granicu sa parcelom k.č. br. 1225 k.o. Elrgovi D., mjereći iz pravca sjevera na cca 13,0 m. Dužina trase cjevovoda kroz parcelu iznosi 120 m, širina pružanja trase je 0,8-1,0 m, te površina trasom zauzetog zemljišta iznosi oko 120 m2. Cjevovod se postavlja na dubini od cea 1,5-2 m, a sve navedeno u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije kojom je ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe općine Gradačac, radi postavljanja i održavanja potisnog cjevovoda u svrhu izgradnje sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta Domažić.

2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine.

3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1070-1/2018

20. decembra/prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.