Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Gradačac, putem Općinskog pravobranilaštva, broj U-13/2018 od 05.10.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj 08/2-31-2292-5/16 od 13.01.2017. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 167. sjednici, održanoj 20.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj 08/2-31-2292-5/16 od 13.01.2017. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 1164 (k.č. br. 105/7) zv. "Bara"," u naravi livada III klase u površini od 2405 m2 k.o. _ Hrgovi D., posjednika Crljić (Ilije) Mara ud. Augusta sa dijelom 1/1, upisana u el. zk. ul. br. 279 k.o. SP Hrgovi D. kao suvlasništvo Ninić Delfe sa dijelom 1/24, Ninić Anice sa dijelom 1/24, Crljić (Pere) Mara sa dijelom 1/24 i dr., na kojoj parceli se vodovodne cijevi postavljaju u pravcu istoka prema zapadu, sjevernim dijelom parcele. Cjevovod presijeca granicu parcele sa susjednom k.č. br. 1165 na cea 1,0 m, mjereći iz pravca sjevera, te na sjevernoj strani granice parcele sa putnim pojasom prelazi i ulazi u isti. Dužina trase cjevovoda kroz parcelu iznosi 52 m, širina pružanja trase je 0,8-1,0 m, te površina trasom zauzetog zemljišta iznosi oko 52 m². Cjevovod se postavlja na dubini od cca 1,5- 2 m;

- k.č. br. 1171 (k.č. br. 99) zv. "Jazmak", u naravi oranica-njiva III klase u površini od 3657 m² k.o. Hrgovi D., posjednika Crljić (Ilije) Mara ud. Augusta sa dijelom 1/1, upisana u el. zk. ul. br. 273 k.o. SP Hrgovi D. kao suvlasništvo Vidović (Stjepana) Jakov sa dijelom 1/6, Vidović (Stjepana) Janja sa dijelom 1/6 i dr., na kojoj parceli se vodovodne cijevi postavljaju u pravcu istoka prema zapadu, sjevernim dijelom parcele. Cjevovod presijeca granicu parcele sa susjednom k.č. br. 1172 na cca 1,0 m, mjereći iz pravca sjevera, te na zapadnoj strani ide na medni kamen sa parcelom k.č. br. 1168 k.o. Hrgovi D. na sjevernoj strani. Dužina trase cjevovoda kroz parcelu iznosi 49 m, širina pružanja trase je 0,8-1,0 m, te površina trasom zauzetog zemljišta iznosi oko 49 m². Cjevovod se postavlja na dubini od cca 1,5- 2 m, a obje parcele u stvarnom vlasništvu: Tomšić Ruža rod. Crljić kći Mare iz Hrgova D., Crljić Pavo sin Mare i Augusa iz Hrgova D., Mendeš Augustin, Mendeš Marina, Mendeš Andrija, svi iz Hrgova D., Bebić Ivana, Bebić Jadranka i Kulić Igor, na kojim parcelama je u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe općine Gradačac, radi postavljanja i održavanja potisnog cjevovoda u svrhu izgradnje sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta Domažić.

2.      Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine.

3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1070/2018

20. decembra/prosinca 2018. godin

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.