Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 167. sjednici održanoj 20.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za administrativna pitanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/15 i 88/15), u točki I, stavku (2), riječi: "Mirsada Jahić" zamjenjuju se riječima: "Faris Mahmutčehajić".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1516/2018

20. prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.