Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), te člankom VIII Odluke o osnivanju Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/17), na prijedlog federalnog ministra obrazovanja i nauke, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 166. sjednici, održanoj 12.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE

ZA MOBILNOST STUDENATA I NASTAVNIKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Upravni odbor Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine u sljedećem sastavu:

1.     Semir Šejtanić, predsjednik

2.     Anita Lukenda, članica

3.     Adnan Hadžimuratović, član.

 

 

II

 

 

Upravni odbor Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine imenuje se na razdoblje od četiri godine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1478/2018

12. prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.