Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici, održanoj 12.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE

 

 

I

 

 

Imenuje se Interresorna radna grupa, u sastavu:

1.     Gordan Čahtarević, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine,

2.     Mirjana Vučić, Federalno ministarstvo finansija,

3.     Renato Škrobo, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,

4.     Adi Kantardžić, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

5.     Olja Lovrinović, ekspert za javne nabavke.

 

 

II

 

 

Zadatak Interresome radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da, na osnovu iskaznih potreba federalnih organa uprave, upravnih organizacija i institucija za nabavku licenci i usluga održavanja softvera, provede neophodne aktivnosti radi pripreme novog ugovornog odnosa.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1465/2018

12. decembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.