Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici održanoj 12.12.2018. godine; donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O IMENOVANJU

POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE

NABAVE ZA ANGAŽIRANJE ODVJETNIČKE KUĆE ZA

PRUŽANJE USLUGA ZASTUPANJA FBiH U

ARBITRAŽNOM POSTUPKU KOJI SE VODI PRED

MEĐUNARODNIM ARBFTRAŽNIM SUDOM POD

BROJEM 18596 MOL/INA PROTIV FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javne nabave za angažiranje odvjetničke kuće za pružanje usluga zastupanja FBiH u arbitražnom postupku koji se vodi pred Međunarodnim arbitražnim sudom pod brojem 18596 MOL/INA protiv Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 93/18) prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1425/2018

12. prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.