Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici održanoj 29.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

KOORDINACIONOG ODBORA

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Koordinacionog odbora, V broj 701/2018 od 24.05.2018. godine, u tački 1. alineja 15. riječi: "Azra Džigal" zamjenjuju se riječima: "Farida Cikotić".

 

 

II

 

 

Ostali dijelovi Rješenja ostaju nepromijenjeni.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1402/2018

29. novembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.