Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)J, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici, održanoj 29.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE

 

 

I

 

 

Dr. se. ENVER IŠERIĆ, direktor Zavoda za javnu upravu, Federalno ministarstvo pravde, imenuje se za Koordinatora za reformu javne uprave ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1401/2018

29. studenoga 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.