Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, broj: 01-02.5-5061-4/17 od 12.01.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 135. sjednici, održanoj 18.01.2018. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekret­nina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: UP/I-07-33-188/94-13 od 25.05.2017. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 3/283, zv. "Žabe, Vlake, Dobrovo i Ćetović", u naravi šikara površine 18.392 m2, upisana u z.k. uložak broj 2187 k.o. SP_Gradac i posjednovne listove br. 23/03, 25/02, 26/08, 28/02, 29/02, 31/02, 32/03, 33/02, 34/02, 35/02, 38/02, 44/03, 47/02, 48/02, 49/02 i 114/03, sve k.o. Gradac I, a vlasništvo: Pero (Adam) Butigan iz Zagreba sa dijelom 1/20, Ruža (Adam) Butigan iz Dobrova sa dijelom 1/20, Anđelko (Mara) Butigan iz Nuštra sa dijelom 3/70, Božo (Nikola) Butigan iz Neuma sa dijelom 9/350, Karmen (pok. Đuro) Tutić iz Zagreba sa dijelom 2/525, Margareta (ud. Đuro) Butigan iz Zagreba sa dijelom 2/525, Ivana (ud. Viđana) Butigan iz Dobrova sa dijelom 1/30, Zorica (Martina) Stanković iz Rijeke sa dijelom 1/125, Božidar (Mise) Butigan iz Neuma sa dijelom 23/1000, Gordana (Mise) Kužić iz Neuma sa dijelom 23/1000, Ivan Leko iz Kanade sa dijelom 23/3000, Ružica (Boško) Nikšić iz Zagreba sa dijelom 23/2500, Mirjana (Boško) Abramović iz Kanade sa dijelom 23/2500, Martin (Boško) Butigan iz Velike Mlake sa dijelom 299/30000, Marinka (ud. Ivice) Butigan iz Čapljine sa dijelom 299/30000, Mila (ud. Nike) Butigan iz Metkovića sa dijelom 3/400, Ante (Đuro) Butigan iz Vele Luke sa dijelom 7/400, Vide (Đuro) Butigan iz Dubrovnika sa dijelom 7/400, Božena (Đuro) Kaleb iz Metkovića sa dijelom 3/400, Mirjana (Mile) Butigan iz Dubrovnika sa dijelom 4/135, Josip (Jozo) Butigan iz Dubrovnika sa dijelom 4/135, Nada (Jozo) Butigan iz Dobrova sa dijelom 1/135, Nikola (Đuro) Butigan iz Mokišice sa dijelom 17/900, Slavko (Đuro) Butigan iz Mlina sa dijelom 17/900, Neđo (Đuro) Butigan iz Dubrovnika sa dijelom 17/900, Ivica (Đuro) Butigan iz Dubrovnika sa dijelom 17/900, Milan (Đuro) Butigan iz Dubrovnika sa dijelom 17/900, Ruža (Đuro) Prnjat iz Mokošice sa dijelom 17/900, Josip (Pere) Raič iz Kaštel Starog sa dijelom 17/3600, Damjan (Pere) Raič iz Putnikovića sa dijelom 17/3600, Marko (Pere) Raič iz Neuma sa dijelom 17/3600, Miro (Stjepan) Raič iz Bihaća sa dijelom 17/7200, Zdenko (Stjepan) Raič iz Čapljine sa dijelom 17/7200, Krešimir (Stanko) Raič iz Zagreba sa dijelom 17/7200, Marija (ud. Stanka) Raič iz Neuma sa dijelom 17/7200, Darko (Ružica) Matić iz Njemačke sa dijelom 17/7200, Irena (Ružica) Ankons iz Švedske sa dijelom 17/7200, Tomislav (pok. Đure) Butigan iz Neuma sa dijelom 1/108, Ante (pok. Đure) Butigan iz Petrače sa dijelom 1/108, Ivan (pok. Đure) Butigan iz Zaprešića sa dijelom 1/108, Anica (ud. Lazara) Butigan iz Ploča sa dijelom 1/54, Gašpar (Mate) Butigan iz Cavtata sa dijelom 1/162, Marija (Mate) Franković iz Cavtata sa dijelom 1/162, Anka (ud. Mate) Butigan iz Cavtata sa dijelom 1/162, Ivan (Niko) Butigan iz Nove Mokošice sa dijelom 1/162, Ivana (Niko) Butigan iz Nove Mokošice sa dijelom 1/162, Jelena (Niko) Butigan iz Nove Mokošice sa dijelom 1/162, Ante (Jozo) Butigan iz Dobrova sa dijelom 2/245, Andro (Jozo) Butigan iz Opatije sa dijelom 2/245, Blaško (Jozo) Butigan iz Opatije sa dijelom 2/245", Neđo (Jozo) Butigan iz Australije sa dijelom 2/245, Ivan (Jozo) Butigan iz Australije sa dijelom 2/245, Vlado (Jozo) Butigan iz Cemika sa dijelom 2/245, Neđeljka (Jozo) Lupetina iz Matulja sa dijelom 2/245, Miško (Nikola) Butigan iz Dobrova sa dijelom 1/12, Rade (Nikola) Butigan iz Dobrova sa dijelom 1/50, Mara (ud. Nikole) Butigan iz Dobrova sa dijelom 1/150, Neđeljka (Nikola) Sajfert iz Dubrovnika sa dijelom 1/150, Danica (Pero) Stanković iz Imotice sa dijelom 1/60, Nedjeljka (Pero) Stanković iz Dubrovnika sa dijelom 1/60, Pero (Nikola) Butigan iz Dobrova sa dijelom 7/960, Josip (Nikola) Butigan iz Neuma sa dijelom 7/960, Ante (Nikola) Butigan iz Dubrovnika sa dijelom 7/960, Martin (Nikola) Butigan iz Buića sa dijelom 7/960, Manda (Nikola) Vujović iz Cetinja sa dijelom 7/960, Nada (Nikola) Obad iz Dubrovnika sa dijelom 7/960, Mirjana (Nikola) Aerlić iz Mandaljene sa dijelom 7/960, Nedjeljka (Nikola) Simeunović iz Dubrovnika sa dijelom 7/960, Vlatko (Grgo) Butigan iz Dubrovnika sa dijelom 1/30, Josip (Stojan) Butigan iz Dobrova sa dijelom 1/60, Pero (Nikola) Butigan iz Sarajeva sa dijelom 1/60 i Božica (Nikola) Zelenović iz Struga sa dijelom 1/60.
2.    Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imo­vinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Neum osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-1188/2017
18. siječnja/januara 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.