Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenova­njima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fede­racije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 135. sjednici, održanoj 18.01.2018. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA DVA KANDIDATA ZA ČLANOVE
UPRAVNOG ODBORA NEOVISNOG OPERATORA
SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora za Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:
1.     Sanela Adžović, predsjednik
2.     Mirjana Vučić, član
3.     Jasmin Gačević, član
4.     dr. sci. Stipo Buljan, član
5.     Tarik Begić, član
Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Alma Krličbegović.

 

II

 

Predsjedniku i članovima Povjerenstva i administrativno-tehničkoj osobi pripada pravo na naknadu sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14,97/14 i 58/17).

 

III

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da utvrdi tekst javnog natječaja, te da odmah po zatvaranju javnog natječaja razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imeno­vanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Fede­racije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

IV

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga dva kandidata za članove Upravnog odbora za Neovisnog operatora sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/17).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 98/2018
18. siječnja 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fađil Novalić, v. r.