Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici održanoj 23.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

INTERRESORNOG I INTERSEKTORSKOG

KOORDINACIONOG TIJELA VLADE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRAĆENJE,

USMJERAVANJE I IZVJEŠTAVANJE O REALIZACIJI

AKTIVNOSTI STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE PRAVA

I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE (2016-2021)

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Interresornog i intersektorskog Koordinacionog tijela kao stalnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021), ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/17 i 23/18), u tački I stav (2) pod rednim brojem 7. riječi: "Nervin Dacić, Federalno ministarstvo prostornog uređenja", zamjenjuju se riječima: "Silvija Kovačević Stefanjuk, Federalno ministarstvo prostornog uređenja".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1354/2018

23. novembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.