Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Flercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19'/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo -ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, broj: 01-3495/18 od 28.09.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 163. sjednici, održanoj 15.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 09/2-31-1-1461/16 od 27,03.2018. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 3355/4 zv. "Lug", u naravi oranica/njiva V klase površine 363 m2, upisana u p.l. br. 3906 k.o. Lukavac kao posjed Spahić (Bege) Ibrahima iz Lukavca sa dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara parceli označenoj kao k.ć. br. 887/4 zv. "Lug", u naravi livada površine 363 m2, upisana u zk. ul. br, 709 k.o. Lukavac, porodično stambena zgrada veličine cea 9,30 m x 7,10 m - spratnost (prizemlje + potkrovlje) sa vanjskim stepenicama širine cca l m i pločnikom oko zgrade širine cca l m, pomoćni građevinski objekat veličine cca 8,60 m x 6,60 m, spratnosti (prizemlje + potkrovlje) sa pločnikom širine cca 0,60 m, štala zidana betonskom kockom izgrađena na "L" sa tavanom površine cca 40 m2, vanjski WC vezan za štalu veličine cea 1,50 m x 1,50 m, dvije nadstrešnice sa željeznim štabovima - jedna veličine cea 9 m x 4 m, a druga veličine cca 6 m x 4 m, drveni koš za žito veličine cea 5 m x l m, šaht veličine cca l m x l m, betonsko korito za vodu, ucijevljeni kanal dužine cca 20 m, žičana ograda (mreža) sa drvenim stubovima dužine cea 30 m, živa ograda dužine cca 10 m (svi objekti izgrađeni bez urbanističko-građevinske dokumentacije), dva hrasta i deset komada ukrasnog cvijeća, a sve u vanknjižnom i stvarnom vlasništvu Spahić (Bege) Ibrahima iz Lukavca sa dijelom 1/1.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko - pravne poslove Općine Lukavac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1064-3/2018

15. novembra/studenoga 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.