Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d,d Sarajevo -ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, broj 01-3918/18 od 02.11.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 163. sjednici, održanoj 15.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, broj 09/2-31-1-749/13 od 03.08.2018. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 3328/1 zv. "Bara", u naravi njive IV klase, površine 1.326 m2, upisana u p.l. br. 4092 k.o. Lukavac kao posjed Osmić (Ahmeda) Envera iz Prlina sa dijelom 1/1 po novom premjeru, a što po starom premjeru odgovara nekretnini označenoj kao k.č. br. 2184/4 zv. "Bara", u naravi oranica površine 1.326 m2, upisana u zk. ul tor. 1748 k.o. Lukavac kao zemljižnoknjižno suvlasništvo Sejdinović (Adema) Omera iz Lukavca sa dijelom 1/20, Sejdinović (Adema) Enesa iz Lukavca sa dijelom 1/20, Spahić (Bege) Nihada iz Lukavca sa dijelom V/20 i dr., porodično stambena zgrada tlocrtne veličine 8 m x 6 m + 1,70 m x 4,30 m, prizemlje + sprat, zidana štala veličine 5,5,0 m x 4 m, poljski WC i kokošinjac veličine 2,50 m x 1,50 m, drvena šupa veličine 5,60 m x 3,50 m, drvena Šupa za drva 3 m x 4 m, drveni koš za kukuruz l m x 2 m, bunar fi 1.000 mm dubine 11m, kanalizacioni šahtovi i septička jama (tri šahta i jedna jama), vanjska kanalizaciona mreža dužine 30 m, metalna dvorišna ograda dužine 37,30 m i visine jedan metar, metalna dvokrilna kapija veličine 4,60 m x 1,30 m, metalna dvokrilna kapija veličine 3,50 m x 1,30 m, metalna jednokrilna kapija veličine l m x 1,30 m, ograda parcele betonski stubovi i plastificirano pletivo dužine 70,50 m i visine 1,30 m, metalna ograda dvorišta sa betonskim coklom dužine 27,50 m i visine l m, ograda parcele metalna stubovi i plastificirano pletivo dužine 48,50 m i visine 1,30 m, štrik za sušenje veša dužine 8 m i visine 2 m, betonski trotoari - pločnici površine 28,60 m2 (svi objekti izgrađeni bez urbanističko-građevinske dokumenta­cije), četrdeset i sedam stabala šljive, dvadeset stabala jabuke, tri stabla kruške, dva stabla džanarike, sedam stabala breskve, dvanaest stabala oraha, jedno stablo višnje, tri stabla trešnje, jedan grm maline, jedno stablo dunje, grožđe odrina 10 m , sedamnaest ruža Čajevki, ukrasno cvijeće u dužini od 15 m, dva stabla šimšira, šesnaest stabala čempresa i jedna ruža penjačica, sve u vanknjižnom i stvarnom vlasništvu Osmić (Ahmeda) Envera iz Prlina sa dijelom 1/1.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko- pravne poslove Općine Lukavac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenje i bojavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1064-2/2018

15. novembra/studenoga 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.