Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo -ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, broj 01-3493/18 od 28.09.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 163. sjednici, održanoj 15.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, broj 09/2-31-1-760/13 od 03.04.2018. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 3330/4 zv. "Lug", u naravi prilazni put površine 218 m² , upisana u p.l. br. 4295 k.o. Lukavac kao posjed Huseinović (Mehmeda) Advije rod. Nezirović iz Lukavca sa dijelom 1/5, Huseinović (Fehima) Nermina iz Lukavca sa dijelom 1/5, Huseinović (Fehima) Zijada iz Lukavca sa dijelom 1/5, Huseinović (Osmana) Fehima iz Lukavca sa dijelom 1/5 i Imamović (Džemala) Melinde rod. Huseinović iz Lukavca sa dijelom 1/5, sve po novom premjeru, a što po starom premjeru odgovara nekretnini označenoj kao k.č. br. 3330/4, u naravi prilazni put površine 218 m2, upisana u zk. ul. br. 2125 k.o. Lukavac kao suvlasništvo Huseinović (Mehmeda) Advije rod. Nezirović iz Lukavca sa dijelom 1/5, Huseinović (Fehima) Nermina iz Lukavca sa dijelom 1/5, Huseinović (Fehima) Zijada iz Lukavca sa dijelom 1/5, Huseinović (Osmana). Fehima iz Lukavca sa dijelom 1/5 i Imamović (Džemala) Melinde rod. Huseinović. iz Lukavca sa dijelom 1/5, a stvarno i vanknjižno suvlasništvo Huseinović (Mehmeda) Advije rod. Nezirović iz Lukavca sa dijelom 1/4, Huseinović (Fehima) Nermina iz Lukavca sa dijelom 1/4, Huseinović (Fehima) Zijada iz Lukavca sa dijelom 1/4 i Imamović (Džemala) Melinde rod. Huseinović iz Lukavca sa dijelom 1/4.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1064-1/2018

15. novembra/studenoga 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.