Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 13. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 163. sjednici održanoj 15.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU

POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA ANGAŽIRANJE

ODVJETNIČKE KUĆE ZA PRUŽANJE USLUGA

ZASTUPANJA FBiH U ARBITRAŽNOM POSTUPKU

KOJI SE VODI PRED MEĐUNARODNIM

ARBITRAŽNIM SUDOM POD BROJEM 18596 MOL/INA

PROTIV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave za angažiranje odvjetničke kuće za pružanje usluga zastupanja Federacije Bosne i Hercegovine u arbitražnom postupku koji se vodi pred Međunarodnim arbitražnim sudom pod brojem 18596 MOL/INA protiv Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:

1.     Senad Makić, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

2.     Tea Mrnjavac - Brkić, Federalno pravobraniteljstvo

3.     Stipo Buljan, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

4.     Sead Kopić, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

5.     Edis Fočo, vanjski konsultant ekspert za javne nabavke.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva vršit će Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da sačini tendersku dokumentaciju i provede postupak javne nabave za angažiranje odvjetničke kuće za pružanje usluga zastupanja Federacije Bosne i Hercegovine u arbitražom postupku koji se vodi pred Međunarodnim arbitražnim sudom pod brojem 18596 MOL/INA protiv Federacije Bosne i Hercegovine.

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine snosit će troškove realizacije zadataka iz stavka (1) ove točke.

Zadužuju se članovi Povjerenstva i Agencija za priivatizaciju da odmah pokrenu aktivnosti u cilju izvršavanja zadatka iz točke I ovog rješenja, s obzirom da postupak koji se vodi pred Međunarodnim arbitražnim sudom pod brojem 18596 MOL/INA protiv Federacije Bosne i Hercegovine miruje do 1.2.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1332/2018

15. studenoga 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.