Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 13. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 163. sjednici održanoj 15.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA ANGAŽIRANJE ADVOKATSKE KUĆE ZA PRUŽANJE USLUGA ZASTUPANJA FBiH U ARBITRAŽNOM POSTUPKU

KOJI SE VODI PRED MEĐUNARODNIM

ARBITRAZNIM SUDOM POD BROJEM 18596 MOL/INA

PROTIV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka javne nabavke za angažiranje advokatske kuće za pružanje usluga zastupanja Federacije Bosne i Hercegovine u arbitražnom postupku koji se vodi pred Međunarodnim arbitražnim sudom pod brojem 18596 MOL/INA protiv Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:

1.     Senad Makić, Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine

2.     Tea Mrnjavac - Brkić, Federalno pravobranilaštvo

3.     Stipo Buljan, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

4.     Sead Kopić, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

5.     Edis Fočo, vanjski kousultant ekspert za javne nabavke.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije vršit će Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da sačini tendersku dokumentaciju i provede postupak javne nabavke za angažiranje advokatske kuće za pružanje usluga zastupanja Federacije Bosne i Hercegovine u arbitražom postupku koji se vodi pred Međunarodnim arbitražnim sudom pod brojem 18596 MOL/INA protiv Federacije Bosne i Hercegovine.

Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine snosit će troškove realizacije zadataka iz stava (1) ove tačke.

Zadužuju se članovi Komisije i Agencija za privatizaciju da odmah pokrenu aktivnosti u cilju izvršavanja zadatka iz tačke I ovog rješenja, s obzirom da postupak koji se vodi pred Međunarodnim arbitražnim sudom pod brojem 18596 MOL/INA protiv Federacije Bosne i Hercegovine miruje do 1.2.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1332/2018

15. novembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.