Na osnovu člana 8. stav (1) Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06 i 63/11), na prijedlog direktora Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 160. sjednici, održanoj 25.10.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NAČELNIKA I ČLANOVA FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

 

 

1.     U Rješenju o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog Štaba civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/11, 80/13, 99/13, 44/14, 46/14, 58/15 i 70/16) u tački 3. podtačka d, riječi: "ADNAN EFENDIĆ, sekretar Federalnog ministarstva prostornog uređenja" zamjenjuju se riječima "LJUBA TADIĆ, pomoćnik ministra iz Federalnog ministarstva prostornog uređenja".

u tački 3. podtačka j. riječi: "DIJANA BUKOVAC, sekretar Federalnog ministarstva trgovine, za oblast trgovine" zamjenjuju se riječima: "DIJANA ČAMPARA, pomoćnik ministra iz Federalnog ministarstva trgovine", u tački 3. podtačka q. riječi "SULEJMAN ALJOVIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite" zamjenjuju se riječima: "MIRA LAZIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite" i

u tački 3. podtačka r. riječi "SAMIR DŽIHIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite" zamjenjuju se riječima: "DALILA EFENDIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite".

2. . Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1331/2018

25. oktobra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s, r.