Na osnovu čl. 3., 25. i 26. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 83/09), čl. 69. i 70. Pravilnika o knjigovodstvu Budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14), Pravilnika o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije BiH, br. 03/06-02-192/2011 od 15.12.2011. godine i tačke VI Odluke o godišnjem popisu i osnivanju Komisija za popis broj 09-02-308/2018 od 23.10.2018. godine, sekretar Vlade donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJA ZA

PROVEDBU REDOVNOG GODIŠNJEG POPISA U 2018.

GODINI ("SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH",

BROJ 85/18)

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2018. godini ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/18), u tački I, stav 3. i tački IV st. 1. i 2. broj "2018." zamjenjuje se brojem "2019.".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 09-02-308-2/2018

09. novembra/studenoga 2018. godine

Sarajevo

 

Sekretar Vlade

Mr. sc. Edita Kalajdžić, s. r.