Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 71. stav (3) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18) i člana 14. stav (3) Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 95/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici, održanoj 08.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O ODUZIMANJU ČINA

 

 

I

 

 

KORMAN ENSADU, policijskom službeniku Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, oduzima se čin Generalni inspektor policije sa danom 19.06.2018. godine, koji mu je dodijeljen Rješenjem V broj 1567/2014 od 28.08.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/14) zbog isteka mandata na dužnosti zamjenika direktora Federalne uprave policije na koju dužnost je bio imenovan Rješenjem V broj 1058/2014 od 28.05.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14) i Rješenjem V broj 1161/2014 od 19.06.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14).

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1317/2018

08. novembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.