Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 135. sjednici, održanoj   18.01.2018. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA
(UO) PROJEKTA RAZVOJA RURALNOG POSLOVANJA
(RBDP: IFAD LO-I-859-BA) I PROJEKTA RAZVOJA
KONKURENTNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA
(RCDP: IFAD-LO-2000001440)

 

I

 

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP: IFAD, LO-I-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP: IFAD-LO-2000001440) ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/17), iza točke I dodaje se nova točka II koja glasi:

 

"II

 

Predsjedniku i članovima Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP: IFAD LO-I-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP: IFAD-LO-2000001440) pripada pravo na naknadu sukladno Uredbi o načinu utemeljenja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)".

 

II

 

Dosadašnje toč. II i III postaju toč. III i IV

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federaeije BiH".

 

V broj 67/2018
18. siječnja 2018. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.