Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 162. sjednici, održanoj 08.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA"

 

 

I

 

 

Za predsjednika i članove Nadzornpg odbora Javnog predu­zeća Nacionalni park "UNA" Bihać, privremeno se imenuju:

1.     Saša Sokač, predsjednik

2.      Amir Dedić, član

3.     Amira Demirović, član.

 

 

II

 

 

Privremeni predsjednik i članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" Bihać imenuju se na period od 90 dana.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1316/2018

08. novembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.