Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 162. sjednici, održanoj 08.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZECA NACIONALNI PARK "UNA"

 

 

I

 

 

Anto Marjanović, Amir Dedić i Alen Dervišević, predsjednik i članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" imenovani Rješenjem V broj 1608/2014 od 03.09.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 73/14), razrješavaju se dužnosti zaključno sa danom 11.09.2018. godine, zbog isteka mandata.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1315/2018

08. novembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.