Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9, st. (2) i (3) Uredbe o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/14), na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici, održanoj 08.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU VIJEĆA

ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

1.      U Rješenju o imenovanju Vijeća za infrastruktura prostor­nih podataka Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/15), u točki 1. podtočka 2) se mijenja i glasi: "2) Tihomir Ćurak, Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija". U točki 1. podtočka 5) se mijenja i glasi: "Eldin Alikadić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva".

2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1309/2018

08. studenoga 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.