Na osnovu ćlana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. st. (2) i (3) Uredbe o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/14), na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici, održanoj 08.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU VIJEĆA

ZA INFRASTRUKTURU PROSTORNIH PODATAKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

1.     U Rješenju o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostor­nih podataka Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 88/15), u tački 1. podtačka 2) se mijenja i glasi: "2) Tihomir Ćurak, Federalno ministarstvo fmansija - Federalno ministarstvo financija". U tački 1. podtačka 5) se mijenja i glasi: "Eldin Alikadić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva"

2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1309/2018

08. novembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.