Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona 6 Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na, 162. sjednici, održanoj 08.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ČLANICE KOORDINACIONOG

ODBORA ZA PRAĆENJE PROVEDBE AKCIONOG

PLANA ZA IMPLEMENTACIJU UN REZOLUCIJE 1325

"ŽENE, MIR I SIGURNOST" U BOSNI I HERCEGOVINI

ZA PERIOD 2018 - 2022. GODINA

 

 

I

 

 

Imenuje se Ana Vuković, direktorica Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine za članicu Koordinacionog odbora za praćenje provedbe Akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325 "Žene, mir i sigurnost" u Bosni i Hercegovini za period 2018 - 2022. godina.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1308/2018

08. novembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.