Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. st. (2) i (4) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Fede­racije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici, održanoj 08.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANA

NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR

SARAJEVO", D.O.O.

 

 

I

 

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., u sastavu:

1.     Sanela Adžović, predsjednik

2.     Mirjana Vučić, član

3.     Saida Kastrat, član

4.     Jasmina Čolpa, član

5.     Ana Tolo Ivičević, član

Administrativno-tehničke poslove za Komisiju obavljat će Negra Selimbegović.

 

 

II

 

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na Javni oglas, provjeri njihovu formalno-pravnu ispravnost, sastavi listu s užim izborom najboljih kandidata, koji ispunjavaju kriterije za imenovanje i provede intervju sa tim kandidatima, te listu sa pripadajućom dokumentacijom dostavi Vladi Federacije Bosne Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

 

III

 

 

Predsjedniku, članovima Komisije i licu za administrativno-tehničke poslove, pripada naknada čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1293/2018

08. novembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.