Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 162. sjednici, održanoj 08.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA

"VODOSNABDIJEVANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH

VODA U FEDERACIJI BiH (WATSAN FBiH)"

 

 

I

 

 

U Upravni odbor projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN FBiH)" imenuju se:

l .     Alma Imamović - predsjednica

2.     Mirjana Vučić - članica

3.     Gordan Čahtarević - član

4.     Damir Mrđen - član

5.     Sejad Detić - član

6.     Fadila Muftić - članica

7.     Ervin Bibanović - član.

 

 

II

 

 

Zadaci Upravnog odbora Projekta WATSAN FBiH su sljedeći:

1.     Unapređenja dinamike realizacije i učinkovitije provedbe Projekta "Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji BiH (WATSAN)". 2.     Podrška Projektu u donošenju odluka koje su od važnosti za realizaciju projektnih aktivnosti.

3.     Praćenje realizacije projektnih aktivnosti.

4.     Usvajanje poslovnika o radu.

5.     Podnošenje izvještaja o radu Vladi Federacije BiH, putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

 

 

III

 

 

Predsjedniku i članovima Upravnog odbora pripada pravo na naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V

 

 

Ovim rješenjem prestaje važiti Rješenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 1263/2017 od 14,09.2017. godine i Rješenje o dopuni Rješenja V broj 160/2018 od 01.02.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/17 i 9/18).

 

 

V broj 1286/2018

08. novembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.