Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 161. sjednici održanoj 05.11.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I

ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA

PROFESIONALNU REHABILITACIJU I UPOŠLJAVANJE

OSOBA SA INVALIDITETOM

 

 

I

 

 

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom, u sastavu:

1.     Sanela Adžović, predsjednik, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,

2.     Mirjana Vjičić, član, Federalno ministarstvo financija,

3.     Saida Kastrat, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

4.     Jasmin Gačević, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

5.     Miroslav Mauhar, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Lejla Karup, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Zadatak Povjerenstva je da razmotri sve prijave podnesene na Javni Oglas, na temelju načela iz članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a sukladno Odluci o kriterijima za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom.

 

 

III

 

 

Povjerenstvo je dužno sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

 

IV

 

 

Predsjedniku, članovima Povjerenstva i osobi za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova, pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federaciji Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1279/2018

05. studenoga 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.