Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, broj 01/1155/18 od 03.04.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 160. sjednici, održanoj 25.10.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, broj 09/2-31-1-757/13 od 03.02.2014. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 3330/3 zv. "Lug", u naravi njiva IV klase površine 131 m2, upisani u p.l. br. 4028 k.o. Lukavac kao posjed Huseinović (Febim) Zijada iz Lukavca sa dijelom 1/1 po novom premjeru, a što po starom premjeru odgovara nekretnini označenoj kao k.č. br. 2177/3 zv. "Lug", u naravi oranica površine 131 m2, upisana u zk. ul. br. 2232, k.o. Lukavac kao zemljižnoknjižno suvlasništvo 'Mujkić (Muharem) Safera iz Lukavca sa dijelom 1/6, Mujkić (Muharem) Merdže iz Lukavca sa dijetom 1/6, Mehić (Mujo) Ibrahima iz Lukavca sa dijelom 1/12, Državno vlasništvo sa dijelom 1/3, Mujkić (Šaban) Ahme iz Lukavca sa dijelom 1/30, Mujkić (Šaban) Emine iz Lukavca sa dijelom 1/30, Dugonjić rod. Baluković Have iz Šikulja sa dijelom 7/120, Dugonjić (Meho) Vehida iz Šikulja sa dijelom 1/120, Dugonjić (Meho) Muniba iz Šikulja sa dijelom 1/120, Dugonjić (Meho) Fehima iz Šikulja sa dijelom 1/120 i Mujkić Mine iz Crvenog Brda sa dijelom 1/10, a sve u stvarnom posjedu i vanknjižnom vlasništvu Huseinović (Fchim) Zijada sa dijelom 1/1.

Tačkom 6. dispozitiva prvostepenog rješenja navedeno je da se na predmetnoj nekretnini nalazi stambeno-porodični objekat dimenzija cca. 14,00 m x 5,00 m, pokriven crijepom sa olucima zajedno sa šupom, izgrađen 1990. godine, zatim septička jama dimenzija 1,00 m x 1,00 m, betonski pločnici u površini od cca. 20 m2, te da je naprijed navedeni objekat neuplanjen i izgrađen bez urbanističko-građevinske dokumentacije od strane Huseinović (Fehim) Zijada.

2.      Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-420-6/2018

25. oktobra/listopada 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić. s. r.