Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo -ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, broj 01/1154/18 od 03.04.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 160. sjednici, održanoj 25.10.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 09/2-31-1-748/13 od 08.02.2018. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 3327.. zv. "Bara", u naravi njiva IV klase površine 2.481 m2 i njiva V klase površine 1.261 m2, upisana u p.l. br. 2730 k.o: Lukavac kao posjed Alihodžić (Omera) Sahe rod. Suljkanović iz Lukavca sa dijelom 10/20, Osmić (Ahmeda) Enesa iz Puračića sa dijelom 2/20, Osmić (Sabana) Hankc rod. Agić iz Lukavca sa dijelom 4/20, Ribić (Mustafe) Novalije iz Prlina sa dijelom 1/20, Sejdinović (Omera) Hasana iz Lukavca sa dijelom 1/20, Sejdinović (Omera) Muhidina iz Lukavca sa dijelom 1/20 i Spahić (Bege) Nihada iz Lukavca sa dijelom 1/20 po novom premjeru, a što po starom premjeru odgovara parceli označenoj kao k.č. br. 2184/5 k.o. Lukavac, u stvarnom i vanknjižnom suposjedu i suvlasništvu Alihodžić Nurage, sin Omera iz Lukavca i sina umrle Alihodžić rod. Suljkanović Sahe iz Lukavca sa dijelom 1/8, Bender Medine (uvidom u Izvod iz matične knjige rođenih broj 03/5-13-2-4924/13 od 19.07.2013. godine, utvrđeno je da se stranka sada zove "Radončić Medina"), unuke umrle Alihodžić rod. Suljkanović Sahe iz Lukavca sa dijelom 1/16, Alić Mirsada, unuk umrle Alihodžić rod. Suljkanović Sahe iz Lukavca sa dijelom 1/16, Alihodžić Teufika srna Alje iz Lukavca, unuk umrle Alihodžić rod. Suljkanović Sahe iz Lukavca sa dijelom 1/16, Hamzić rod. Alihodžić Nevrese kći Alje iz Lukavca, unuke umrle Alihodžić rod. Suljkanović Sahe iz Lukavca sa dijelom 1/16, Alihodžić Nedreta sina Begana iz Lukavca, unuk umrle Alihodžić rod. Suljkanović Sahe iz Lukavca sa dijelom 1/16, Pekarić rod. Alihodžić Zinete kći Begana iz Lukavca, unuke umrle Alihodžić rod. Suljkanović Sahe iz Lukavca sa dijelom 1/16, Osmić (Ahmeda) Enesa iz Puračića sa dijelom 2/20, Sejdinović (Omera) Muhidina iz Lukavca sa dijelom 1/20 i Spahić (Bege) Nihada iz Lukavca sa dijelom 1/20, zatim zidana vikend kuća, drvena šupa, drvena garaža, drvena štala, drveni koš za žito i drveni wc, izgrađeni na dijelu predmetne nekretnine bez urbanističko-građevinske dokumentacije, graditelja i stvarnog vlasnika Ribić Novalije sina Mustafe iz Prlina.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-420-5/2018

25. oktobra/listopada 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.