Na temelju člana 31. stav (2)'Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, broj 01/1153/18 od 03.04.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 160. sjednici, održanoj 25.10.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, broj 09/2-31-1-755/13 od 03.02.2014. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 3330/6 zv. "Lug", u naravi njiva IV klase površine 360 m2, upisana u p.l. br. 4293 k.o. Lukavac kao posjed Huseinović (Fehim) Šehzada iz Lukavca

sa dijelom. 1/1 po novom premjeru, a što po starom premjeru odgovara nekretnini označenoj kao k.č. br. 2177/6 zv. "Lug", u naravi oranica površine 360 m2, upisana u zk. ul. br. 2232 k.o. Lukavac kao zemljižnoknjižno   suvlasništvo Mujkić (Muharem) Safera iz Lukavca sa dijelom 1/6, Mujkić (Muharem) Merdže iz Lukavca sa dijelom 1/6, Mehić (Mujo) Ibrahima iz   Lukavca sa dijelom 1/12, Državno vlasništvo sa dijelom 1/3, Mujkić (Šaban) Alime iz Lukavca sa dijelom 1/30, Mujkić (Šaban) Emine iz Lukavca sa dijelom 1/30, Dugonjić rod. Baluković Have iz Šikulja sa dijelom 7/120, Dugonjić (Meho) Vehida iz Šikulja sa dijelom 1/120, Dugonjić (Meho) Muniba iz Šikulja sa dijelom 1/120, Dugonjić (Meho) Fehima iz Šikulja sa dijelom 1/120 i Mujkić Mine iz Crvenog Brda sa dijelom 1/10, a sve u stvarnom posjedu i vanknjižnom    vlasništvu Huseinović (Mehmed) Advije rod. Nezirović sa dijelom 1/1.

Tačkom 6. dispozitiva prvostepenog rješenja navedeno je da se na predmetnoj   nekretnini nalaze i prizemni stambeno-porodični  objekat sa natkrivenom verandom dimenzija 10,00 x 3,55 m, drvena veranda - ljetna kuhinja

dimenzija 1,30 m x 4,00 m, drvena štala dimenzija 5,00 m x 5,00 m, poljski WC dimenzija 3,00 m x 1,75 m, kućica za psa dimenzija 0,70 x 0,40 m, betonski pločnici u površni od 34,22 m2, kanalizacioni šaht dimenzija 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m l kom.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-420-4/2018

25. oktobra/listopada 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.