Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo - ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, broj 01/1152/18 od 03.04.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 160. sjednici, održanoj 25.10.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, broj 09/2-31-1-761-5/13 od 12.02.2014. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 3359/5 zv. "Lug", u naravi oranica/njiva V klase površine 1.101 m², upisana u p.l. br. 529 k.o. Lukavac kao suposjed Deljko (Kasim) Najle rod. Kehonjić iz Gračanice sa dijelom 1/32, Hodžić (Ago) Hanke rod. Kehonjić iz Lukavca sa dijelom 4/32, Kehonjić (Ago) Ćazima iz Lukavca sa dijelom 8/32, Kehonjić (Ago) Muhameda iz Lukavca sa dijelom 8/32, Kehonjić (Ibrahim) Begajete rod. Kovačević iz Lukavca sa dijelom 1/32, Kehonjić (Mehmed) Fehrije rod. Mujkić iz Lukavca sa dijelom 4/32, Osmanović (Kasim) Nermane rod. Kehonjić iz Lukavca sa dijelom 1/32, Ribič (Ibrahim) Begajeta iz Šikulja sa dijelom 4/32 i Šiljegović (Kasim) Advije rod. Kehonjić iz Gračanice sa dijelom 1/32, sve po novom premjeru, a što po starom premjeru odgovara nekretnini označenoj kao k.č. br. 888/17 zv. "Lug", u naravi oranica površine 1.101 m2, upisana u zk. ul. br. 1606 k.o. Lukavac kao zemljižnoknjižno suvlasništvo Kehonjić ud. Hrvatović Zarfe iz Lukavca sa dijelom 1/16, Kehonjić ud. Hodžić Hanke iz Lukavca sa dijelom 1/16, Kehonjić (Ago) Juse iz Lukavca sa dijelom 1/16, Kehonjić (Ago) Ćazima iz Lukavca sa dijelom 1/16, Kehonjić rod. Mujkić Fehrije iz Lukavca sa dijelom 1/16, Kehonjić (Ago) Muhameda iz Lukavca sa dijelom 2/16, Kehonjić (Ibrahim) Begajete rod. Kovačević iz Lukavca sa dijelom 1/16, Deljko (Kasim) Najle rod. Kehonjić iz Gračanice sa dijelom 1/64, Osmanović (Kasim) Nermane rod. Kehonjić iz Lukavca sa dijelom 1/64 i Šiljegović (Kasim) Advije rod. Kehonjić iz Gračanice sa dijelom 1/64, a sve u stvarnom posjedu i vanknjižnom vlasništvu Ribić (Ibrahim) Begajeta iz Šikulja sa dijelom l/1.

Tačkom 6. dispozitiva prvostepenog rješenja navedeno je da se na predmetnoj nekretnini nalaze porodično-stambena zgrada dimenzija 8,10 m x 6,90 m + 2,00 m x 5,20 m, ulazni trijem spratnosti P+PO, zidana štala dimenzija 5,00 m x 3,60 m, nova zidana štala dimenzija 9,90 m x 4,00 m, nova zidana šupa dimenzija 3,50 m x 5,00 m, poljski WC i kokošinjac dimenzija 2,40 m x 1,40 m, drvena šupa dimenzija 3,00 m x 3,55 m, drvena šupa dimenzija 3,25 m x 5,00 m, kanalizacioni šahtovi i septička jama kom. 3+1, betonski trotoari - betonski pločnici u površini od 40 m2, te da su svi naprijed navedeni objekti neuplanjeni i izgrađeni bez urbanističko-građevinske dokumentacije od strane Ribić (Ibrahim) Begajeta.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-420-1/2018

25. oktobra/listopada 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.