Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 160. sjednici, održanoj 25.10.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O KANDIDIRANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE KOJI ĆE SUDJELOVATI U PROVEDBI

DOKUMENTA "POLITIKA O SURADNJI SA

ISELJENIŠTVOM"

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kandidira državne službenike koji će pohađati obuke u oblasti rada sa iseljeništvom i biti kontakt točke za buduće aktivnosti predviđene Dokumentom "Politika o suradnji sa iseljeništvom", koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/17), i to:

1.     Sead Kopić, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica

2.     Alden Kajtaz, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

3.     Zdenko Perić, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

4.     Asim Pandžić, Federalno ministarstvo financija

5.     Eldara Šoše, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

6.     Farida Cikotić, Federalno, ministarstvo okoliša i turizma

7.     Negra Selimbegović, Federalno ministarstvo kulture i športa

8.     Dijana Čampara, Federalno ministarstvo trgovine

 

 

II

 

 

Ovo rješenje bit će dostavljeno Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1262/2018

25. listopada 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.