Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), prilikom razmatranja Informacije o aktivnostima po zaduženjima iz Zaključka V broj 1156/2018 od 21.09.2018. godine i zaduženjima iz tačke 4. Zaključka V broj 1093/2018 od 06.09.2018. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 160. sjednici, održanoj 25.10.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O FORMIRANJU RADNE GRUPE

 

 

I

 

 

Formira se Radna grupa u sljedećem sastavu:

1.      Samir Iskrić, direktor Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine,

2.      Džana Kilić, pomoćnik ministra, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

3.      Nijaz Brković, pomoćnik ministra, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

4.     Ljuba Tadić, pomoćnik ministra, Federalno ministarstvo prostornog uređenja,

5.     Mirsad Ibrović, pomoćnik ministra, Federalno ministarstvo okoliša i turizma,

6.     Adamir Jerković, direktor Arhiva-Federacije,

7.     Tončo Bavrka, direktor Federalne direkcije robnih rezervi,

8.     Danica Petrović, pomoćnik direktora, Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine,

9.     Olja Lovrinović, načelnik Službe, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Zadaci Radne grupe iz tačke I ovog rješenja su:

1)     Sačiniti prijedlog rasporeda smještaja u zgradi "Energoinvest" sadašnjih korisnika prostora u zgradi "Unipromet" d.d. Sarajevo.

2)     U saradnji sa Službom za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Energoinvestom, sačiniti predmjer i predračun najnužnijih radova u prostorima zgrade "Energoinvest", kako bi se potrebni prostori doveli u odgovarajuće stanje.

3)     Sačiniti prijedlog anexa Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvest za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, broj OPU-1P: 1070/2018 od 29.08.2018. godine, kojim će se omogućiti da se kupac upiše kao vlasnik nekretnine, prije isplate ugovorene cijene i razmotriti mogućnost korekcije iste, na način da se ugovorna cijena uveća za iznos iz predračuna iz podtačke 2) ove tačke, a da Energoinvest izvrši potrebne aktivnosti na adaptaciji.

Rok za izvršenje zadataka ove radne grupe je 15 dana od dana donošenja Rješenja.

 

 

III

 

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1259/2018

25. oktobra/listopada 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.