Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 156. sjednici održanoj 13.09.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG

ODBORA PROJEKTA "ENERGETSKA EFIKASNOST U

BOSNI I HERCEGOVINI" ZA FEDERACIJU

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 97/13, 90/14 i 89/17) u tački I riječi: "1. Danijel Čapelj" zamjenjuju se riječima: "1. Josip Nikolić".

 

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

'Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1128/2018

13. septembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.