Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 122. stav (2) Kolektivnog ugovora željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 156. sjednici, održanoj 13.09.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

I

 

 

U Komisiju za praćenje, primjenu, provođenje i tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:

l.     Esad Osmanbegović, sekretar Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i

2.    Adnan Aganagić, pomoćnik ministra za ekonomsko finansijske poslove u   Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

 

 

II

 

 

Zadatak Komisije je da, zajedno sa ostalim članovima imenovanih ispred reprezentativnih sindikata potpisnika Kolektivnog ugovora željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, tumači i prati primjenu navedenog Kolektivnog ugovora.

 

 

III

 

 

Za rad u Komisiji članovima iz tačke I ovog rješenja pripada pravo na novčanu naknadu u skladu sa odredbama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1112/2018

13. septembra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.