Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.L3-2250-8/15 od 23.07.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 154. sjednici, održanoj 30.08.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja a izvlaštenju, broj 06-33-414/15-127 od 22.07.2016. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 577/2 zv. "Ograda", u naravi šuma III klase površine 3.618 m², upisana u posjedovni list l k.o. Sevaš Njive kao posjed Begović (Mene) Ahmed iz Domanovića, što po starom premjeru odgovara k.č.br. 97/2 zv. "Milosavljeva njiva", u naravi šuma površine 3.618 m2, upisana u zk. uložak 69 k.o. Ševaš Njive kao suvlasništvo Sabanović (um. Muje) Ramo sa dijelom 1/6 i dr.,

- k.č. br. 577/4 zv. "Ograda", u naravi šuma III klase površine 1.723 m2, upisana u posjedovni list k.o. Sevaš Njive kao posjed Begović (Mehe) Ahmed iz Domanovića, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 97/6 zv. "Milosavljeva njiva", u naravi šuma površine 1.723 m2, upisana u zk. uložak 69 k.o. Ševaš Njive kao suvlasništvo Šabanović (um. Muje) Ramo sa dijelom 1/6 i dr.,

a obje parcele stvarno vlasništvo Taslaman (Mehmeda) Saja iz Mostara sa dijelom 1/4, Lizde (Mehmeda) Fatima iz Rečica -Domanovići sa dijelom 1/4, Demoli (Mehmeda) Đulsa iz Gnjilana, Kosovo sa dijelom 1/4, Begović (Ahmeda) Alija iz Rečica - Domanovići sa dijelom 1/12, Begović (Ahmeda) Mehmed iz Rečica - Domanovići sa dijelom 1/12 i Begović (Ahmeda) Bećir iz Rečica - Domanovići sa dijelom 1/12.

2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-514/2018

30. kolovoza/augusta 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.