Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo -ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, broj 01/1151/18 od 03.04.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 154. sjednici, održanoj 30.08.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac, broj 09/2-31-1-81/12 od 31.07.2013. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 3361/0 zv. "Bara", u naravi livade III klase, površine 4-524 m2,  upisana u p.l. br. 3331 k.o. Lukavac kao posjed Spahić (Ahmet) Redžo iz Prlina

sa dijelom 1/1 po novom premjeru, a što po starom premjeru odgovara nekretnini označenoj kao k.č. br. 888/1 zv. "Lug", u naravi livada površine 4.524 m2, upisana u zk. ul. br. 2702 k.o. Lukavac kao zemljižnoknjižno vlasništvo Spahić (Ahmet) Redžo iz Prlina sa dijelom 1/1, ucijevljeni betonski bunar sa

betonskim cijevima dubine 11 m, vanjski stol sa klupama + betonska podloga 2x2,5 m, bodljikava žica sa drvenim kočevima sa tri strane predmetne parcele,

makadamski put širine 3,5 m, dužine 60 m sa izgrađenim drenažnim kanalom duž puta, 4 betonske cijevi dužine cca l m Ø 60 na ulazu u predmetnu

nekretninu, zajedno sa voćnim stablima i ukrasnim biljem koji se nalaze na predmetnoj nekretnini, i to: 10 stabala šljive (puni rod), 15 stabala šljive (početni

rod), 10 stabala oraha (početni rod), 30 stabala jabuke (početn rod), 60 stabala kruške i grožđe odrina ukupne površine 10 m2, 10 ruža čajevki, 10 stabala ptuja, 3 stabla hrasta i živa ograda 210 m, sve u stvarnom posjedu i zemljišnoknjižnom   vlasništvu Spahić (Ahmet) Redžo iz Prlina sa dijelom 1/1.

Tačkom 8. dispozitiva prvostepenog rješenja navedeno je da se na predmetnoj nekretnini nalaze i stambeno-porodični objekat površine cca 50 m2 (osnove objekta +  natkrivena veranda), zidana štala dimenzija cea 4x8 m, drveni WC, drveni kokošinjac, drvena ljetna kuhinja dimenzija cea 2,5x2 m, drvena

šupa dimenzija cea 2,5x2 m, drvena kućica za psa dimenzija 0,50x0,20 m,  betonski pločnik širine 0,70 m oko cijelog stambeno-porodičnog objekta, a svi   objekti neuplanjeni i izgrađeni bez urbanističko-građevinske i tehničke dokumentacije 1999. godine.

2      Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Lukavac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-420-3/2018

30. augusta/kolovoza 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.