Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 29. Uredbe o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/13 i 5/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 154. sjednici, održanoj 30.08.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU DRUGOSTUPANJSKOG STAMBENOG

POVJERENSTVA ZA DODJELU ZAMJENSKIH

STANOVA. DODJELU STANOVA I OBNOVU RANIJE

ZAKLJUČENIH UGOVORA O KORIŠTENJU STANOVA

IZ STAMBENOG FONDA PRIJAŠNJEG FEDERALNOG

MINISTARSTVA OBRANE I VOJSKE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Drugostupanjsko stambeno povjerenstvo za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:

1.     Nikolić Josip, predsjednik povjerenstva,

2.     Abazović Merzada, član povjerenstva,

3.     Kušmić Aida, član povjerenstva.

Administrativno - tehničke poslove za povjerenstvo obavljat će Džaka Bahra.

 

 

II

 

 

Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja imenuje se na razdoblje od jednu godinu.

 

 

III

 

 

Zadatak-Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da rješava po žalbama protiv odluka Prvostupanjskog stambenog povjerenstva za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i da rješava po žalbama protiv odluka prijašnje Zajedničke komande Vojske Federacije Bosne i Hercegovine kojima su odbijeni zahtjevi za dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova.

 

 

IV

 

 

Povjerenstvo je dužno raditi sukladno Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 37/01, 56/01, 15/02, 24/03, 29/03 i 81/09), Zakonu o stambenim odnosima, Uredbi o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 10/13 i 5/14) i Naputku Federalnog ministarstva prostornog uređenja za dodjelu zamjenskih stanova ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10).

 

 

V

 

 

Za rad u povjerenstvu predsjedniku, članovima povjerenstva i tehničkoj osobi, isplatit će se novčana naknada sukladno odredbama Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15). Visina naknade utvrdit će se posebnim rješenjem.

Naknadu za rad, predsjednik, članovi povjerenstva i tehnička osoba ostvarit će u organu u kojem su uposleni.

 

 

VI

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1057/2018

30. kolovoza 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.