Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 153. sjednici, održanoj 17.08.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRESTANKU VAŽENJA RJEŠENJA O IZMJENI

RJEŠENJA O IMENOVANJU KOORDINACIJE ZA

INTEROPERABILNOST FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacije za interoperabilnost Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/16), prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1003/2018

17. kolovoza 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.