Na osnovu člana 69. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14) i čl. 2. i 29. Pravilnika o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03/06-02-192/2011 od 15.12.2011. godine, sekretar Vlade Federacije Bosne i Herce­govine donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RASHODOVANJE
STALNIH SREDSTAVA GENERALNOG
SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE U 2017. GODINI

 

1. Imenuje se Komisija za rashodovanje stalnih sredstava u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:
1.     Omer Popara, predsjednik
2.     Fata Mehmedagić, član
3.     Bojan Sabljić, član.
2.     Zadatak Komisije je da uništi stalna sredstva koja se otpisuju zbog nemogućnosti korištenja u obavljanju djelatnosti, neispravnosti, dotrajalosti, neekonomičnosti opravke, kao i tehnološke prevaziđenosti, a prema spisku stalnih sredstava za otpis u skladu sa Rješenjem o rashodovanju stalnih sredstava i sitnog inventara broj 09-02-46/2017-2 od 15.01.2018. godine, o čemu će se sačiniti Zapisnik i dostaviti Centralnoj komisiji za popis i sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Nakon izvršenog zadatka Komisija za rashodovanje stalnih sredstava je dužna dostaviti Izvještaj o radu sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
4.    Za rad i angažovanje članova Komisije na navedenim poslovima isplatit će se novčana naknada u skladu sa čl. 8. .i 9. stav 5. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).
5.     Visina naknade odredit će se posebnim rješenjem.
6.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 09-02-46/2017-3
16. januara/siječnja 2018. godine
Sarajevo

Sekretar Vlade
Mr. sc. Edita Kalajdžić, s. r.