Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Grada Mostara, putem Javnog pravobraniteljstva/pravobranilaštva Grada Mostara, broj U 92/08 od 29.03.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno izvlaštene rješenjem Grada Mostara - Odjela za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-8877/08-7 od 09.02.2018. godine, kojim je izmijenjeno rješenje broj UPI-05/2-33-8877/08-2 od 04.02.2009. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 153. sjednici, održanoj 17.08.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno izvlaštenim rješenjem Grada Mostara - Odjela za finansije i nekretnine, broj UPI-05/2-33-8877/08-7 od 09,02.2018. godine, kojim je izmijenjeno pravosnažno rješenje broj UP1-05/2-33-8877/08-2 od 04.02.2009. godine, i to na parcelama:

- k.č.br. 683/2 k.o. Ilići, u dužini od 14,0 m i širini od 4,00 m,

- k.č.br. 684 k,o. Ilici, u dužini od 3,50 m i širini od 4,00

obje parcele upisane u zk.ul, br. 1619 k.o. Ilići kao društvena svojina sa uknjiženim pravom korištenja: Marinović (um. Ante) Kruno sa dijelom 1/3, Marinović (um. Ante) Milenko sa dijelom 1/3 i Marinović (um. Ante) Toni sa dijelom 1/3, na kojim parcelama je sukladno Elaboratu nepotpunog izvlaštenja, ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe Grada Mostara, u svrhu postavljanja kanalizacijskih cijevi primarne kanalizacijske mreže naselja Vrelo Radobolje -Ilići - Cim - Zahum - Podhum.

2.     Prije predaje u posjed nepotpuno izvlaštenih nekretnina Grad Mostar - Odjel za finansije i nekretnine osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-492-1/2018

17. kolovoza/augusta 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.