Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 5. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 152. sjednici, održanoj 24.07.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG

ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I

INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Dopunjuje se Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje V broj 726/2018 od 01.06.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/18) na način da se u točki I iza podtočke 9. dodaje nova podtočka 10. koja glasi:

"10. Slavko Vukić, član,"

 

 

II

 

 

Mandat imenovanom iz točke I ovog rješenja traje do isteka mandata Upravnom odboru Federalnog - zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenovanog Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 726/2018 od 01.06.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/18).

 

 

III

 

 

U ostalom dijelu Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje V broj 726/2018 od 01.06.2018. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/18) ostaje nepromijenjeno.

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 950/2018

24. srpnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.