Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 151. sjednici održanoj 19.07.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA NADZORNI

ODBOR FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I

INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata za Nadzorni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u sastavu:

1.      Saida Kastrat, predsjednik, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

2.      Mirjana Vučić, član, Federalno ministarstvo financija,

3.      Samir Iskrić, član, direktor Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine,

4.      Džana Kilić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

5.      Lejla Džanko, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Povjerenstva određuje se Almedina Fazlagić.

 

 

II

 

 

Zadatak Povjerenstva je da razmotri sve prijave podnesene na javni natječaj, na osnovu načela iz članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a sukladno sa Odlukom o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

 

III

 

 

Povjerenstvo je dužno sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uvjete za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

 

IV

 

 

Predsjedniku i članovima Povjerenstva pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Herce­govine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Služ­bene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 943/2018

19. srpnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.