Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj; 02-02.1.3-469-21/17 od 06.06-2018. godine, za predaju u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 150. sjednici, održanoj 12.07.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravrtih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 06-33-5469/16-77-4 od 07.05.2018. godine, i to na parceli

- k.č. br. 3/5 zv. "Zovače", u naravi šuma IV klase površine 1.461 m2, upisana u posjedovni list 15 k.o. Lokve kao posjed Bratić (Hasana) Mustafa iz Lokava, što po starom premjeru odgovara k.č. br. 735/11 zv. "Zovače", u naravi pašnjak površine 1.461 m2, upisana u zk. uložak 174 k.o. Lokve kao suvlasništvo Bratić (Omera) Salko sa dijelom 1/4 i dr. a stvarno vlasništvo Bratić (Velije) Ćamil iz Lokava sa dijelom 1/2 i Bratić (Ahmeta) Remza iz Lokava sa dijelom 1/2.

2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba geodetskih i iniovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-690/2018

12. srpnja/jula 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.