Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 9. i 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 149. sjednici, održanoj 05.07.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR KANDIDATA

ZA UPRAVNI ODBOR AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU

U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Komisija za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, u sastavu:

1.     Saida Kastrat, predsjednik

2.     Mirjana Vučić, član

3.     Hasan Ganibcgović, član

4.     Fikret Talić. član

5.     Jakov Gavran, član.

 

 

II

 

 

Komisija iz tačke I ovog rješenja utvrdit će tekst Javnog oglasa i provesti proceduru za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine po prijavama koje su podnesene na javni oglas objavljen za imenovanje Upravnog odbora, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predložiti rang listu sa najboljim kandidatima, radi imenovanja.

 

 

III

 

 

Za učešće u radu Komisije licima iz tačke I ovog rješenja, pripada pravo na naknadu u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i

rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 895/2018

05. jula 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.