Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici, održanoj 05.07.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

(UO) PROJEKTA POBOLJŠANJA ŽIVOTNIH USLOVA

NA SELU (RBDP: IFAD LO-I-859-BA) I PROJEKTA

RAZVOJA KONKURENTNOSTI U RURALNIM

PODRUČJIMA (RCDP: IFAD-LO-2000001440)

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP: IFAD Lo-I-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP: IFAD-Lo-200000I440) ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/17 i 6/18) u tački I stav (1) pod rednim brojem 5. riječi: "Saida Kastrat - član", zamjenjuje se riječima: "Jasmin Gačević - član".

 

 

II

 

 

U ostalom dijelu Rješenje ostaje neizmijenjeno.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 874/2018

05. jula 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.