Na temelju članka 19. stavka (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 125. stavka (3) Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici, održanoj 05.07.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ČLANOVA POLICIJSKOG ODBORA

ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuju se članovi Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Policijski odbor) u sljedećem sastavu:

1      Nurudin Hafizović, policijski službenik, predsjednik,

2      Vahidin Munjić, policijski službenik, član, i

3      Sanja Limov-Matović, državni službenik, član,

Administrativno-tehničke poslove za rad Policijskog odbora obavljat će Lejla Hadžimujić.

 

 

II

 

 

Mandat članovima Policijskog odbora iz točke I ovog rješenja traje dvije godine od dana donošenja rješenja, osim za člana Policijskog odbora Nurudina Hafizovića, kojem mandat traje do 16.12.2018. godine.

 

 

III

 

 

Za sudjelovanje u radu Policijskog odbora predsjedniku, članovima i administrativno-tehničkoj osobi u Policijskom odboru pripada naknada u skladu s Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih tijela državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 873/2018

05. srpnja 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.