Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici, održanoj 05.07.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU

PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE U SAVJETODAVNO VIJEĆE

INICIJATIVE "PARTNERSTVO ZA OTVORENU

VLAST"

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno vijeće inicijative "Partnerstvo za otvorenu vlast" ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/17 i 61/17), u tački I, stav (1), tačka 1. mijenja se i glasi:

"1.    Enver Išerić,  direktor Zavoda za javnu upravu - Federalno ministarstvo pravde.

" U tački II, stav (1) tačka l., mijenja se i glasi:

"1.    Jagoda Krdžović, načelnica Službe za opće i zajedničke poslove - Federalno ministarstvo pravde."

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 870/2018

05. jula 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.